top of page

TRY IT

FOR YOUR

FUTURE

หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบแคนนาเดียนซึ่งจะเน้นตามหลักการพัฒนาการของเด็กช่วงอายุ 12-18 ปีที่จะให้เด็กค้นหาสิ่งที่รักและได้ทดลองสิ่งที่ชอบ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกเรียนระดับมหาวิทยาลัยและทำงานในอนาคต

K-12

"เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่ดี คือการศึกษาในสิ่งที่เด็กชอบไม่ใช่การศึกษาที่มีรูปแบบเดียว"

รูปแบบการศึกษาในประเทศแคนาดาจึงเป็นรูปแบบที่เสริมสร้างให้นักเรียนได้ผ่านการค้นหา ทดลอง และส่งเสริมสิ่งที่ถนัด เพื่อสร้างคนที่ดีพร้อมต่อการสร้างสิ่งที่ดีเพื่อสังคมรอบข้าง

เพราะความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ที่เต็มที่นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีความสุข และอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับน้องๆหลายๆคนคือเรื่องการปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติทางโรงเรียนในประเทศแคนาดาจึงจัดการรูปแบบเป็นสามส่วนเพื่อช่วยให้น้องๆมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้

ช่วงเวลาการปรับตัว

"การปรับตัวเรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องยากถึงแม้จะเป็นเด็ก"

สำหรับนักเรียนจากไทยหรือนานาชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะมีวิชาภาษาอังกฤษซึ่งน้องๆจะได้เรียนควบคู่ไปกับวิชาหลักสูตรปกติ ซึ่งระดับภาษาจะมีระดับแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับตัวนักเรียน ทำให้น้องๆสามารถเรียนได้อย่างไม่กดดันและมีความสุขในการเรียน

หน้าที่หลักในการสอนการใช้ชีวิตและสังคมแบบแคนเนเดียนจะถูกสอนโดยบ้านที่ดูแลน้องๆโดยบ้านเหล่านี้จะเป็นบ้านที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะคัดจากการดูแลและการเลี้ยงดู ซึ่งบ้านเหล่านี้ต้องทำหน้าที่ในการสอนถึงสิ่งต่างๆรอบตัวทุกวันเพื่อให้เด็กเข้าใจถึงกลไกลการใช้ชีวิตแบบแคนเนเดียนเพื่อให้พร้อมถึงการใช้ชีวิตในแคนาดา

"การปรับตัวเรื่องการใช้ชีวิตที่แคนาดา"

นอกจากครอบครับโฮสแล้วยังมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและช่วยเหลือเด็กนานาชาติ โดยจะคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำและคอยสังเกตุการว่าน้องๆมีความสุขทั้ง อารม ร่างกายและจิตรใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะชื่อว่า International Student Support Workers(ISSW) ซึ่งจะทำงานร่วมกับ Internation Student Lasions(ISL)ที่จะมีหน้าที่เป็นกาวประสานให้น้องๆมีส่วนร่วมและกลมกลืนกับโรงเรียน

"การปรับตัวเรื่องการใช้ชีวิตในโรงเรียน"

ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวความรู้

้็

ในระหว่างเรียนแต่ละระดับน้องๆจะมีโอกาสเรียนในวิชาที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับตัวน้องๆเองและเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อไปยังสังคมที่โตขึ้น

"Advance Placement Diploma"

เนื่องจากสภาพการเรียนและสภาพแวดล้อมของระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน ทางประเทศแคนาดาจึงได้มีหลักสูตรเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนการข้ามขั้นไปยังมหาวิทยาลัยด้วยหลักสูตร Advance Placement โดยระหว่างที่เรียนจะมีการจำลองการเรียนที่ใช้ทักษะในการเรียนในมหาวิทยาลัยทำให้เมื่อน้องๆเข้าไปแล้วจะสามารถเรียนได้อย่างเต็มที่

  • ความได้เปรียบในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาและอเมริกา

  • ความได้เปรียบทางด้านความคิด

  • ความได้เปรียบทางด้านการพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย

สิ่งที่น้องๆจะได้จากโปรแกรม

เพราะความรู้จากการเรียนคือทฤษฎีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตของผู้เรียน ดังนั้นจึงมีหลักสูตรส่งเสริมเพื่อนักเรียนที่มองเห็นถึงความสนใจที่แท้จริงของตนได้ทดลองนำความรู้ไปฝึกใช้ในอาชีพจริงเพื่อให้เข้าใจระบบการคิดและการทำงานแบบผู้ใหญ่

"Career Education"

  • ได้โอกาสในการฝึกงานในสาขาที่ตนเองสนใจ

  • ได้รับค่าจ้างจากการฝึกงาน

  • เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับนายจ้างก่อนการทำงานจริง

  • ได้รับหน่วยกิจจากการฝึกงาน

สิ่งที่น้องๆจะได้จากโปรแกรม

ต้องการปรึกษาขอข้อมูลและราคาโปรโมชั่นดีๆ

bottom of page