top of page

TEL: 0897766244

STUDY FOR YOUR FUTURE

ENJOY WITH YOUR PASSION

เพราะเราเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันในความต้องการและนิสัย เราจะเป็นเส้นทางที่ช่วยนักเรียนให้พบกับสถานที่ที่เหมาะกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับทุกวินาทีที่ศึกษา

หน้าที่ของพวกเราคือคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือตั้งแต่การเลือกสถานศึกษา การสมัคร การยื่นขอวีซ่า จนกระทั่งการเดินทางตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมายังเมืองไทยนั่นคือสิ่งที่เราทำตลอดมาตั้งแต่ปี 2009

PREPARATORY

เป็นโปรแกรมที่ช่วยน้องๆให้ปูพื้นฐานภาษาไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว หรือหลักสูตร TOEFL IELTS TOEIC GMAT เพื่อนำไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเพื่อเข้าสถานศึกษาในระดับสูงต่างๆได้อย่างง่าย

 • ตัดข้อจำกัดด้านภาษาในการหาโอกาสในโลกกว้าง

 • สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมต่างชาติได้อย่างกลมกลืน ซึ่งจำเป็นมากสำหรับนักเรียนที่มีแผนเรียนต่อในต่างประเทศ

 • สามารถนำความรู้ที่เรียนไปสอบ IELTS TOEFL TOEIC ได้คะแนนตามความต้องการ

 • แปลงความรู้เป็นความได้เปรียบในการสมัครงาน

 • สามารนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานในระดับสูง

สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียน

High School

สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียน

 • น้องๆจะได้รับโอกาสในการค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยหลักวิชาที่ส่งเสริมในความสามารถของน้องๆ

 • น้องๆจะได้พบความสนุกในการทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าเดินตามรูปแบบของตำรา

 • เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในมหาลัยชั้นนำของแคนาดาหรืออเมริกาได้อย่างง่าย

 • น้องๆจะได้เปรียบในการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศเพื่อพร้อมกับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันแรก

หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบแคนนาเดียนซึ่งจะเน้นตามหลักการพัฒนาการของเด็กช่วงอายุ 12-18 ปีที่จะให้เด็กค้นหาสิ่งที่รักและได้ทดลองสิ่งที่ชอบ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกเรียนระดับมหาวิทยาลัยและทำงานในอนาคต

HIGHER EDUCATION

หลักสูตรการศึกษาระดับสูงไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี โท หรือเอกรวมไปถึงหลักสูตรวิชาเฉพาะทางที่ไม่สามารถหาได้ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องๆได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองคาดหวัง และนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการสมัครงานหรือเพื่อพัฒนาทักษะที่ตัวเองชอบ

สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียน

 • สามารถทำงานเก็บเงินและเก็บประสบการณ์ระหว่างเรียนได้ถึง   20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • ได้รับโอกาสทำงานอย่างถูกกฏหมายของรัฐทันทีมากถึง 3 ปี เมื่อเรียนจบ

 • ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบอย่างแท้จริง

 • ผู้เรียนได้รับโอกาสฝึกงานในบริษัทชั้นนำได้โดยง่าย        ซึ่งโดยปกติจะได้รับสิทธิเฉพาะคนในประเทศ

 • ในวิชาเฉพาะทางนักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการจ้างงานต่อในบริษัทชั้นนำทั้งในและนอกแคนาดาทันทีในสายที่ตัวเองชอบ

We are ready to advise you.

in Thailand 

 in Canada  

bottom of page